JO kritiserar Länsstyrelsen i Västmanland för deras hantering

JO kritiserar Länsstyrelsen i Västmanland för deras hantering

Det är nu för andra gången enbart mot mig som JO riktar kritik mot länsstyrelsen i Västmanland för deras bristande hantering i utlämnande av allmänna handlingar. Detta styrker bara mitt krav om att omyndigförklara länsstyrelserna från allt som har med ekonomisk tillväxt, företagande och entreprenörskap att göra.

Jag menar att länsstyrelserna är en katastrof för en aktiv och kreativ näringslivsutveckling, att länsstyrelser med enbart byråkrater, skall vara med och peta i det som skall bygga en sund och kreativ företagsutveckling tillhör inte dagens samhälle på 2000 talet.

Detta är kanske ett av de största misstagen i svensk modern tid att låta denna myndighet handlägga och ansvara för länens företagsutveckling. De påstår sig vara experter på företagsutveckling och entreprenörskap, vilket är så långt från ett riktigt entreprenörskap som det överhuvud är möjligt att komma. Detta gäller ograverat samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.

Läs min bloggartikel i ämnet med rubriken; Omyndigförklara Länsstyrelserna från all närhet till det som rör företag, länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=3406

Jag skrev en begäran den 27 november 2013 till Länsstyrelsen Västmanland om att få ta del av samtliga handlingar för organisationen Winnet Västmanland för år 2012 som hanterats av länsstyrelsen.
Inget svar alls kom från länsstyrelsen varför jag anmälde det till JO Justitieombudsmannen 11 februari 2014, som behandlade ärendet och beslut togs 2014-03-21. Snabbt handlagt av JO.

Om länsstyrelsens hantering av min begäran om utlämnande av allmänna handlingar finns mycket mer att säga, men jag skall begränsa mig till att återge enbart Bedömingen av ärendet hos JO med Dnr 879-2014. ”En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Det ska ske på stället och utan avgift. (2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen)Besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nödvändigt för att ta ställning till om utlämnande får ske. Ett visst ytterligare dröjsmål kan vara ofrånkomligt om framställningen avser eller fordrar en genomgång av ett omfattande material.
Som framgår av de upplysningar som hämtats in har Kjell Strandbergs begäran om att få ta del av allmänna handlingar inte handlagts i enlighet med tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav. Länsstyrelsen i Västmanlands län ska kritiseras för den felaktiga hanteringen.

Cecilia Renfors
Justitieombudsmannen

Jag har personligen haft mycket kontakter med länsstyrelser främst i att granska deras handläggning av näringslivsfrågor, bidragsmedel och sitt arbete som de benämner företagsutveckling. Det är utifrån den bakgrunden och vetskapen av ett nästan obefintligt resultat för de stora ekonomiska insatserna av skattepengar, som jag är ytterst kritisk till mot denna myndighet.

I många fall kan jag misstänka att man från länsstyrelserna medvetet försöker att mörka och tysta, detta för att det kan finnas med sådant som inte bör komma fram i offentlighetens ljus.

Efter att beslutet kom från JO så kom meddelandet från länsstyrelsen att jag fick komma och gå igenom begärda handlingar. Jag kan redan efter en första översiktlig genomgång förstå att det finns många frågetecken som bör besvaras, och det handlar om miljonbelopp som gått från våra skattepengar i vad jag menar ett oändligt svart hål.

Jag skall återkomma med en rapport över ärendet när jag är färdig.

Jag skall tillskriva regeringen och berörda departement och departementschefer och utkräva svar om vilka åtgärder som de tänker vidta mot de myndigheter som har i uppgift att stärka utvecklingen företag och entreprenörer, i syfte att få till en förändring mot det bättre.

Om vi inte når en förändring så går ofelbart Sverige mot en dränering av kreativa och framgångsrika entreprenörer och företag.

Så här kan det inte fortsätta i Sverige 2014! Det är oacceptabelt!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Ett svar pâ JO kritiserar Länsstyrelsen i Västmanland för deras hantering

  1. Palle säger:

    En sorglig del av Sverige är den enorma byråkrati, där säkert länsstyrelserna bara visar en bråkdel av eländet. Bra att blåslampan och alla andra visselblåsare fortsätter kampen.

    palle

Lämna ett svar