Kommuner mörkar verkligheten och sanningen om företagandet och JOBBEN

Kommuner mörkar verkligheten och sanningen om företagandet och JOBBEN

Allt företagande är = JOBB. Det borde vara självklart för alla. Men trots det så mörkar ett övervägande antal av Sveriges 290 kommuner medvetet sanningen och utvecklingen av både företagandet och jobben i kommunen.

Blåslampan har försökt att ”gräva” fram sanningen vilket heller inte är det enklaste, då kommuner ignorerar att besvara våra frågor. En övervägande del av sveriges 290 kommuner har negativa siffror vad gäller nyetableringar av företag. Men jag vill också påpeka att vi skiljer oss säkert åt, vad gäller definition på ordet företag. Ett företag i mina ögon är det som bedrivs utan inblandning av statliga bidrag eller ekonomiska stödåtgärder, det är just dessa som är hållbara i ett långsiktigt perspektiv.

Tyvärr så har Sverige de senaste decennierna drabbats av ett färgrikt ”lapptäcke” av ekonomiska bidrag och stödåtgärder för att skapa sysselsättning, som till fullo är skattefinansierade, detta gäller självklart också kommuner.

Det finns en rad sofistikerade metoder att ordna sysselsättning för att få en så säljande statistik som bara är möjligt för kommunerna, att öppna på dörrarna och visa på den bistra sanningen låter sig inte göras frivilligt. Det är här kommuner på alla sätt försöker att mörka.

Här är 8 frågor vi under lång tid försökt få besvarade och visa på den verkliga sanningen om kommunernas tillstånd vad gäller företagande och JOBB. Tyvärr de flesta kommuner vågar inte besvara frågorna för resultaten är allt för skrämmande, det är så vi tolkar att utebli med svaren.
Frågor:
1. Hur många NYA företag etablerades i Er kommun under år 2011?
2. Hur många NYA företag etablerades i Er kommun under år 2012?
3. Hur många företag avvecklades i Er kommun under år 2011?
4. Hur många företag avvecklades i Er kommun under år 2012?
5. Hur många reella JOBB tillkom i de nyetablerade företagen (Punkt 1) under 2011?
6. Hur många reella JOBB tillkom i de nyetablerade företagen (Punkt 2) under 2012?
7. Hur många reella JOBB försvann med de avvecklade företagen (Punkt 3) under 2011?
8. Hur många reella JOBB försvann med de avvecklade företagen (Punkt 4) under 2012?
PLUS och MINUS = FAKTISKT RESULTAT.

Förtydliganden kring frågorna:
–    Med reella JOBB menas enbart anställningar utan någon som helst ersättning som kommer från allmänna medel (som är skattefinansierade både direkt eller indirekt)
–    Underlag av vilka företag som anges som nyetablerade bör finnas att tillgå, detta för att kunna gå in med djupare analyser om exempelvis; branschtillhörighet, exportföretag, tillverkande, handel, orsaken till avveckling, et cetera.
–    Med företag menas enbart privata företag. Inga direkta eller närstående till statliga eller andra offentliga organisationer eller myndigheter.

Jag tror att det skulle vara ännu viktigare att ranka kommunerna utifrån det faktiska resultatet av nyetableringen av företag och hur många reella JOBB dessa har skapat. Långt mycket viktigare än att ranka varje kommuns företagsklimat som svenskt näringsliv genomför varje år.  Men även denna ranking har sina poänger och visar en del brister som avspeglar sig på skapandet av företag och JOBB.
Företagsrankingen för 2014 har nyss offentliggjorts och kan ses på; http://www.foretagsklimat.se/ranking

I ”mitt” län Västmanland, och alla 10 kommuner kan jag notera stor berg och dalbana i rankingen från tidigare år. Som exempel har Västerås förbättrat sin placering från 76 till 39, Köping har försämrat sin placering från 142 ner till 200. Sammantaget för alla kommuner i länet är att de har försämrat sin ranking med minus 112 placeringar från år 2013 till 2014.

Alla 290 kommuner borde ha ett stort intresse av att försöka förbättra nyetableringen av företag, inte minst av ren självbevarelsedrift, det gäller för många ren överlevnad. Man kan inte överleva med hjälp av en respirator hur länge som helst.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar