Länsstyrelsen i Västmanland backar om sina uppgifter till JO

Länsstyrelsen i Västmanland backar om sina uppgifter till JO

Länsstyrelsen i Västmanland har nu i ett brev till JO den 6 april 2016 backat på en del uppgifter de tidigare lämnat till JO, efter min anmälan om uteblivandet av svar på fem frågor kring bidrag som utgått till organisationen Winnet, som skall främja kvinnliga företagare.Länsstyrelse

Bland annat skriver ansvarig handläggare på länsstyrelsen till JO i sitt försvar:
”Vi vill förtydliga att:
–  att Strandberg fått ta del av alla handlingar i ärendet och då även fått information om Tillväxtverkets kommande uppföljningsdel när det gäller resultatet. I allt väsentligt fanns svaren tillhanda, vad gäller senare följdfrågor, vid detta tillfälle.
– att handläggaren på Länsstyrelsen ett drygt halvår efteråt är osäker om samtalet, att tjänsteanteckning inte skrevs och är därmed inte muntliga uppgifter till Strandberg kan styrkas enligt serviceskyldigheten.
Kontaktperson fortsättningsvis i ärendet, då undertecknad slutar på Länsstyrelsen, är Christer Alzén, chef enheten för regional utveckling.”

Det är inte mycket som stämmer i handläggarens uppgifter av ärendet därför skall vi undersöka andra möjligheter att få svar på många oklarheter, eftersom JO denna gång inte går vidare i ärendet.  JO är en mycket tandlös tiger som folkets granskande myndighet, som inte heller fullgör sina uppdrag på ett professionellt och rättssäkert sätt. Läs artikeln: Vem skall granska länsstyrelsen om inte JO?- från aug 2012http://xn--blslampan-62a.se/?p=1764 

Det är av största vikt att gå vidare med detta ärende till andra instanser, räcker inte Sverige till för att få det rättvist prövat, så får det bli EU. Det är av särskild vikt då det inte bara handlar om den nu aktuella organisationen Winnet, utan alla företag och organisationer som mottar ekonomiskt stöd av skattemedel. Under åren sedan start har Winnet i Västmanland drivits med cirka 40-50 miljoner kronor av enbart skattemedel, utan att en enda gång redovisat resultat.

Jag har starka skäl att misstänka att oegentligheter har begåtts under många år i de projekt som har bedrivits av organisationen Winnet (tidigare Kvinntätt). Winnet har även bedrivits i de flesta av Sveriges län eller regioner. Därför är det av största vikt att få till en opartisk revision av alla projekt som bedrivits av Winnet. Om de har skötts och redovisats på ett korrekt sätt.grå massa

Winnet den grå massan utan synbar NYTTA för folket.

För att återgå till Länsstyrelsen i Västmanland så skall jag först begära ut en lista över telefonloggarna under den aktuella perioden då handläggaren skrev och påstod att han hade ringt och talat med mig.
Sanningen om det påstådda telefonsamtalet skall fram, oavsett slutbetydelsen av detta.

För övrigt så saknar jag fortfarande relevant svar på de flesta följdfrågor som jag ställde i min PDF, och kommer därför att gå vidare i min granskning av dessa och även andra frågor.
Jag förstår att det inte blir enklare nu när ansvaret för ärendet flyttats över till en ny handläggare, då den föregående slutat på Länsstyrelsen, men det skall inte hindra fortsatt granskning.

Det är bara toppen på ett isberg av misstänkta felaktigheter som jag lagt märke till under de år som jag granskat organisationen Winnet. Tveksamma transaktioner och rapporteringar som Länsstyrelsen som kontrollmyndighet borde ha reagerat starkt på.
Därför stinker det mer och mer ju längre ner i kontrollen av dokumenten jag kommit. Min berömda dynghög visar sitt rätta jag hos kontrollmyndigheten Länsstyrelsen.  Se min artikel om Sveriges dynghögar. Rubrik: Sveriges dynghögar och dess enorma tillväxt bara fortsätter – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4952

Det finns nu ett nödvändigt och omedelbart behov för en oberoende revision och genomlysning av alla de projekt Winnet i Sverige har skapat för de hundratals miljoner, kanske miljarder kronor av skattepengar, som förbrukats från starten av Winnet.

Organisationen Winnet och dess sofistikerade sätt att ta för sig av svenska folkets skattepengar är inte någon engångsföreteelse i Sverige, tvärtom verkar det vara en ”tyst” lag och rättighet för vissa. Av minst detta skäl måste kampen mot denna beroendeframkallande drog fortsätta.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.


Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera